Regulamin sprzedaży wysyłkowej Sklepu Internetowego Foonka
obowiązujący od dnia 22.10.2021 roku  


§ 1 PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.

3. Sklep internetowy Foonka działający pod adresem www.foonka.store, jest własnością firmy Dizeno Małgorzata Dziembaj zwaną dalej „Dizeno” zarejestrowaną w Szczecinie przy ul. Krasickiego 5/1 i wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej. NIP 8512902968 , REGON 321463929

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Sprzedającym” – należy przez to rozumieć:

Dizeno Małgorzata Dziembaj
ul. Ignacego Krasickiego 5/1
71-333 Szczecin
NIP: 8512902968
REGON: 321463929

5. Klientami Sklepu Internetowego Foonka (zwanego także „Sklepem”), funkcjonującego pod adresem internetowym www.foonka.store, mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

6. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.§ 2 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
b) dostęp do sieci Internet
c) adres poczty email

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem http://foonka.store/webpage/consectetur-adipiscing.html oraz w Załączniku nr 1, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.


§ 3 REJESTRACJA I LOGOWANIE

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
b) dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.


§ 4 PRZEDMIOTY TRANSAKCJI 

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu są produkty wymienione w ofercie przed stawionej na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez danego Klienta, zwane dalej „Produktami”.

2. Sprzedawca dopuszcza różnicę w rozmiarze Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym w stosunku do rzeczywistego rozmiaru Produktu w zakresie:

a) poszwa na kołdrę: 3%

b) poszewka na poduszkę: 2%

3. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w PLN (wersja strony w języku polskim) oraz EUR (wersja strony w języku angielskim) i zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak kosztów wysyłki, chyba, że opis danego Produktu wskazuje inaczej. 

4. Koszt dostarczenia produktu pokrywa Klient.

5. Informacje o Produktach dostępnych w sklepie internetowym Foonka stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 


§ 5  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia lub telefonicznie w godzinach 9:00 - 16:00.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Foonka oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu.

4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
a) wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do Koszyka
b) wybór formy dostawy i płatności
c) podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
d) zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub równoznaczny) e) w przypadku płatności z góry – płatność za zamówienie przy pomocy jednego z dostępnych sposobów płatności. 

5.  Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Foonka zamówienia złożonego przez Klienta. W celu potwierdzenia zamówienia należy kliknąć link umieszczony w tej wiadomości. Dokonanie przez Klienta płatności z góry jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

6. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
a) dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
b) opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
c) jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
d) cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
e) sposób płatności
f) informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
g) informacja o prawie do rękojmi
h) w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni oraz regulamin sklepu.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową przed jego realizacją.


§ 6  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

2. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu, od wartości, wagi oraz wielkości zamówienia i wskazywane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta

3. Z chwilą otrzymania przez Sklep płatności za zamówienie danego produktu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym Foonka.

4. Przy wypełnianiu formularza zamówienia Kupujący powinien dochować należytej staranności związanej z jego wypełnieniem. W szczególności dane podawane przez Kupującego muszą być prawdziwe, jak również powinny umożliwiać Sklepowi wykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży. Brak dochowania w tym zakresie należytej staranności obciąża Kupującego i może rodzić po jego stronie obowiązek natury odszkodowawczej, w tym obejmujący koszty przewozu, wezwania do zapłaty oraz inne uzasadnione koszty, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji danego zamówienia.§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

1. Z tytułu sprzedaży towarów zgodnie z zamówieniem Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu umówioną cenę.

2. Płatność z tytułu dokonanego zamówienia może być dokonana przez Klienta w jednej z następujących form:
a) Gotówką, przy osobistym odbiorze produktu w siedzibie firmy lub od kuriera za tzw. pobraniem; 
b) Przelewem na rachunek bankowy Sklepu, dokonanym przed wysyłką produktu  do Klienta, na podstawie danych potrzebnych do przelewu dostępnych przy składaniu zamówienia, w mailu potwierdzającym zamówienie. Z chwilą wpłynięcia należności na konto SKLEPU produkt zostaje wysłany Klientowi wraz z dowodem zakupu, zgodnie z tym Regulaminem.
c) poprzez system płatności PayU
d) poprzez system płatności PayPal

3. Sklep dysponuje następującym rachunkiem bankowym, na który powinny być dokonywane płatności z tytułu dokonywanych zamówień:


Numer rachunku dla przelewów krajowych w PLN: 
Nr konta mBank S.A.: 83 1140 2004 0000 3102 7566 9522
Dane do przelewu: Dizeno Małgorzata Dziembaj ul. Krasickiego 5/1 71-333 Szczecin

 

Numer rachunku do przelewów walutowych EUR:

Numer konta (IBAN):  PL 06 1140 2004 0000 3212 0370 0317 

Dane do przelewu: Dizeno Małgorzata Dziembaj ul. Krasickiego 5/1 71-333 Szczecin  
Dane Banku: mBank S.A. BlC/SWlFT: BREXPLPWMBK


§ 8 DOWÓD ZAKUPU

1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód zakupu (w formie faktury VAT lub paragonu).   


§ 9 CENY I KOSZTY PRZESYŁKI

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie Sklepu podawane są w PLN lub EUR zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „dodaj do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

5. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu, od wartości, wagi oraz wielkości zamówienia i wskazywane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.


§ 10 DOSTARCZENIE PRODUKTU

1. Dostarczanie produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Foonka odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Klient zwróci się z prośbą o wysyłkę za granicę. W przypadku dostarczania produktów za granicę, Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu ustalenia indywidualnej ceny za przesyłkę międzynarodową. 

2. Wszystkie produkty dostarczane są na koszt Kupującego. Ostateczny koszt zamówienia obejmujący koszt przesyłki określany jest w trakcie uzgadniania zamówienia. 

3. Dostarczanie produktów realizowane będzie pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem profesjonalnego Przewoźnika.

4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

5. Termin dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz od dostępności Produktu. W opisie danego Produktu określona jest jego dostępność. W przypadku zamówienia produktów, które w danym momencie są niedostępne, termin realizacji może się wydłużyć, jednak Klient zostanie o tym poinformowany.

6. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

7. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

8. Dostarczanie produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w oparciu o cennik firm Kurierskich. Ceny przesyłki będą widoczne przy wyborze formy dostawy, chyba, że oferta danego produktu stanowi inaczej.


§ 11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres: 

Foonka, ul. Św. Ducha 2a, 70-205 Szczecin, Polska

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu (paragon) należy zwrócić na poniższy adres:

Foonka, ul. Św. Ducha 2a, 70-205 Szczecin, Polska

Dołączenie wypełnionego formularza zwortu lub innej, pisemnej deklaracji odnośnie tego, jakiego numeru zamówienia dotyczy zwrot jest niezbędne do przeprowadzenia dalszych procedur zwrotu poniesionych przez Konsumenta kosztów.

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Jeśli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, b) świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta (produkty szyte pod indywidualne zamówienie).

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Foonka nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

13. Foonka nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami, chyba że strony uzgodnią inaczej.


§ 12 REKLAMACJA

1. Foonka zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. Sklep odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (rękojmia).

2. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

3. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in. a) wysyłanie wiadomość email na adres: my.order@foonka.store

b) listownie na adres: Foonka, ul. Św. Ducha 2a, 70-205 Szczecin, Polska

4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientom równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.

9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

10. Różnice w cechach danego produktu pomiędzy produktem widocznym na stronie internetowej Sklepu za pomocą komputera Klienta a produktem otrzymanym przez Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu. 

11. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl

 2. Klient posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej:
  http://www.federacja-konsumentow.org.pl

 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego:
  http://www.konsument.gov.pl

 4. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym:

  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej.

 6. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej właściwy dla siedziby sprzedawcy. Wykaz wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod http://www.uokik.gov.pl

 8. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

 9. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 10. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep Internetowy wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543, lecz traktowane są wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszelkie informacje na temat oferty sklepu internetowego Foonka są zgodne z danymi katalogowymi przedstawionymi na stronach Sklepu.

2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sklep zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.). Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy na stronie Sklepu Internetowego są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, w tym do logo Foonka oraz HAYKA, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują Dizeno Małgorzata Dziembaj. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów lub inne osoby trzecie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Dizeno Małgorzata Dziembaj. 

8. Składając zamówienie Klient akceptuje obowiązujący w chwili złożenia zamówienia Regulamin. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

9. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

10. Regulamin obowiązuje od daty wskazanej na Stronie Sklepu Internetowego Foonka i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu. Dizeno może z ważnych przyczyn, w szczególności uzasadnionych wymaganiami obowiązującego prawa czy uwarunkowaniami i wymaganiami technicznymi dokonać zmiany Regulaminu. Do zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia. 

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od 22.10.2021ZAŁĄCZNIK nr 1

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego Foonka

W sklepie internetowym Foonka, działającym pod adresem www.foonka.store,  przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z poniższej polityki prywatności dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdują się w niej również informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez sklep internetowy Foonka.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Podczas składania zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie danych ( imię, nazwisko, adres email, telefon oraz adres) potrzebnych do realizacji zamówienia. Brak wymaganych danych może uniemożliwić realizację zamówienia. 

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych  do realizacji jego zamówienia. 

3. Wszystkie dane umieszczone w bazie sklepu są traktowane jako poufne. Dane te są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia. 

4. Dane Klienta są przechowywane i odpowiednio chronione, osoby do tego nieupoważnione nie mają do nich dostępu. 

5. Każda osoba, która przekaże nam swoje dane poprzez formularze sklepu, ma prawo do ich poprawienia lub usunięcia. 

 

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez polską firmę DIZENO Małgorzata Dziembaj, która jest właścicielem i zarządcą marki i sklepu internetowego  FOONKA. Chroni ona Twoje dane na mocy prawa o ochronie danych osobowych.

 

DIZENO

Małgorzata Dziembaj

ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego 5/1

kod pocztowy: 71-333

miejscowość: Szczecin

NIP 8512902968

REGON 321463929

reprezentowana przez: Małgorzata Dziembaj

 

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Wszystkie dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a każda operacja przesyłania danych osobowych osobowych jest wykonywana zgodnie z prawem.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są u nas bezpieczne, nikt ich nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych. Przekazywane są podmiotom zewnętrznym, tak zwanym podmiotom trzecim, wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia w sklepie internetowym Foonka, lub w celu informacyjnym, gdy zapiszesz się na nasz newsletter.

 

Podmioty trzecie:

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT (hosting, newsletter), podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. W takich sytuacjach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. W celu ustalenia należności za zakupiony towar lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 12 miesięcy od ich pozyskania. W celach księgowych dane przechowywane są przez okres 5 lat.  Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych, zostaniesz poinformowany, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

 

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych: W każdej chwili możesz zażądać informacji na temat Twoich danych osobowych, które przechowujemy, wystarczy, że skontaktujesz się z nami pod adresem rodo@foonka.store  – informacje te otrzymasz za pomocą poczty e-mail.

Prawo do przenoszenia: W przypadku przetwarzania Twoich danych przez sklep internetowy Foonka w sposób zautomatyzowany, na podstawie twojej zgody, masz prawo do otrzymania kopi swoich danych w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych: W każdej chwili możesz zażądać poprawienia swoich danych, jeśli są one niepoprawne lub nieaktualne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych: Masz prawo w każdej chwili usunąć swoje dane przetwarzane przez sklep internetowy Foonka, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta

 • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo

 • masz nieuregulowany dług wobec sklepu internetowego Foonka, niezależnie od metody płatności

 • jeśli dokonałeś jakichkolwiek zakupów w przeciągu ostatnich pięciu lat, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące  transakcji wyłącznie w celach księgowych

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Z marketingu bezpośredniego w postaci wiadomości e-mail wysyłanych na podany przez Ciebie adres mailowy, korzystamy wyłącznie po otrzymaniu Twojej zgody w postaci dopisania Twojego adresu e-mail na naszą listę subskrybentów.

W każdym momencie masz prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu materiałów poprzez wypisanie Twojego adresu e-mail z listy subskrybentów, wykonując instrukcje zawarte w każdej tego typu wiadomości e-mail.

 

Prawo do ograniczenia: Masz prawo zażądać, aby sklep internetowy Foonka ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy sklep internetowy  Foonka musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności

 • jeśli sklep internetowy Foonka nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczeń

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Sklep internetowy Foonka bardzo poważnie podchodzi do ochrony Twoich danych osobowych, dlatego wyznaczony został pracownik, który będzie odpowiadał na pytania dotyczące powyższych kwestii. W celu skontaktowania się nim napisz na adres rodo@foonka.store  W przypadku zgłaszania roszczeń sklep internetowy Foonka w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji na temat działań podjętych w związku z Twoim żądaniem. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Sklep internetowy Foonka w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Twoich danym osobowym podczas ich przetwarzania wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby się z nim skontaktować napisz na adres rodo@foonka.store w temacie wiadomości wpisując IODP.

 

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że sklep internetowy  Foonka przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować pod adresem rodo@foonka.store . Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, to jest do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości przemianowanego na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Uaktualnienia naszej Polityki Prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności Foonki, o której będziemy każdorazowo informować. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

 

 

POLITYKA COOKIES


1. Sklep Internetowy Foonka nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  


3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest: Dizeno Małgorzata Dziembaj, ul. Krasickiego 5/1, 71-333 Szczecin, NIP: 8512902968, REGON: 321463929 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
b) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) remarketingu oraz badania cech zachowania Użytkowników Sklepu Internetowego Foonka w celu stworzenia profilu Użytkownika i dostarczenia spersonalizowanych reklam oferowanych w Serwisie produktów, także wtedy, gdy Użytkownicy odwiedzają inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.

e) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii), Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii)

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;  
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą zostać przekazane oraz wykorzystane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów reklamowych, takich jak Google, Facebook oraz Instagram – wyłącznie w celach marketingowych, aby móc dostarczyć spersonalizowaną ofertę w postaci reklam na zewnętrzych portalach oraz w mediach społecznościowych.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykorzystania plików cookie przez naszego Partnera (Google Analytics, Google Adwords, Google Adsense) znaleźć można na podstronie Google Prywatność i Warunki.